เมืองพัทยา ร่วมกับ อบจ.ชลบุรี และ ททท.พัทยา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายในงาน ITB Asia ที่สิงคโปร์

0
114

เมื่อ 17 ตุลาคม 61  ที่ แซนด์ เอ็กซ์โป แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ มารีน่า เบย์ แซนด์ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา และนางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์ ปลัด อบจ. ชลบุรี นางดารัตน์ สุรักขกะ ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในงาน International Tourismus Borse Asia Singapore 2018 ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม  61 พร้อมพบปะผู้บริหาร ททท. นายกฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคตลาดอาเซียน นายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสิงคโปร์ ในการนี้นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพัทยา ได้นำทีมผู้ประกอบการในพื้นที่ชลบุรี 8 ธุรกิจ ประกอบด้วย โรงแรม 5 แห่ง ธุรกิจนำเที่ยว 3 แห่ง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ งาน International tourismus Borse (ITB) Asia Singapore 2018   เป็นงานมหกรรมแสดงสินค้าทางการท่องเที่ยว Trade Show ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าและการบริการทางท่องเที่ยว ให้กับผู้ประกอบการ ตัวแทนบริษัทนำเที่ยว และนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มตลาดเก่าและตลาดใหม่ ให้ได้รับทราบข้อมูล สร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดใหม่ กระตุ้นกระแสการเดินทางให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของพัทยา จังหวัดชลบุรีได้นำเสนอข้อมูล พร้อมเจรจาธุรกิจ แลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมองทางการตลาด รวมทั้งประสบการณ์ใหม่ๆในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการบูรณาการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี.