เมืองพัทยามอบเกียรติบัตรร้านอาหารเด็ด 7 ดาว และอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ผู้ประกอบการบ้านเกาะล้าน

0
201

เมื่อ 19 ธันวาคม 61  ที่ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา 10  บ้านเกาะล้าน  นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา  เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ร้านอาหารเด็ด 7 ดาว และอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารบ้านเกาะล้าน โดยมี ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผอ.ส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน นายสุรชัย สุขสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน ประธานชมรมร้านอาหารบ้านเกาะล้าน แขกผู้มีเกียรติและประชาชนชาวเกาะล้าน เข้าร่วมในพิธีฯ

ทั้งนี้ เมืองพัทยา และศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน ได้ดำเนินโครงการร้านเด็ด 7 ดาว และโครงการอาหารเกาะล้านปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยง อันเนื่องมาจากการบริโภคอาหาร และน้ำที่ไม่สะอาด เพื่อส่งเสริมการจัดบริการร้านอาหาร ร้านชำ และแผงลอยอาหาร ในแหล่งท่องเที่ยวเกาะล้าน ให้ถูกสุขลักษณะ และมีมาตรฐาน จัดให้มีบุคลากรตรวจประเมินร้านจำหน่ายอาหาร ในเขตชุมชนบ้านเกาะล้าน โดยมีหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการตรวจประเมิน คือ กำหนดเกณฑ์มาตรฐานทางกายภาพตามข้อกำหนดร้านอาหารเด็ด 7 ดาวของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข และสถานที่ปรุงประกอบจำหน่ายอาหารต้องผ่านเกณฑ์ จำนวน 15 ข้อและเกณฑ์มาตรฐานทางแบคทีเรีย โดยการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียอย่างง่าย ด้วยน้ำยา S1-2 จำนวน 10 ตัวอย่าง ประกอบด้วยตัวอย่างอาหารจำนวน 5 ตัวอย่าง ตัวอย่างภาชนะจำนวน 3 ตัวอย่าง มือผู้สัมผัสอาหาร 2 ตัวอย่าง โดยผลการตรวจจะต้องไม่พบสารปนเปื้อนของแบคทีเรีย ร้อยละ 90 ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

จากนั้นจะดำเนินการมอบป้ายสัญลักษณ์ร้านอาหารเด็ด 7 ดาว และอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน จะดำเนินการตรวจประเมินทุก 3 เดือน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีคุณค่าทางโภชนาการ เน้นการบริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้จัดบริการด้านอาหาร และสิ่งแวดล้อม ในแหล่งท่องเที่ยวในเกาะล้านให้ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย.