อัพเกรดท่องเที่ยวยั่งยืน ประกาศ “เชียงราย” เป็นพื้นที่พิเศษ

0
6592

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) เห็นชอบการประกาศ พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิดการพัฒนา “ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สีสันแห่งล้านนา” หรือ Creative Chiang Rai โดยครอบคลุม 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอป่าแดด อำเภอเทิง อำเภอเวียงชัย อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอพาน อำเภอแม่ลาว อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอดอยหลวง ซึ่งจะมอบหมายให้ อพท. ไปดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเชียงรายมาเสนอ ท.ท.ช. ในโอกาสต่อไปนอกจากนี้ ที่ประชุม ท.ท.ช. ยังได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อใช้ขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเที่ยวใน 15 อำเภอของ 3 จังหวัดในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่ง อพท. ได้กำหนด 5 ยุทธศาสตร์สำหรับใช้พัฒนาพื้นที่แห่งนี้ ประกอบด้วย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีเขา-โหนด-นา-เล การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ต่อยอดอัตลักษณ์ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา การพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ระยะ 5 ปีตั้งแต่ พ.ศ. 2566-2570 โดยมีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 270 โครงการ วงเงินงบประมาณกว่า 5 พันล้านบาท


อย่างไรก็ตาม อพท. จะเร่งหารือและประสานสำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป