อพท.จับมือ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และพันธมิตร ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว

0
694
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (Tourism for All)
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (Tourism for All)

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 61 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา จ.ชลบุรี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดงานเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยงให้เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ที่ทุกคน ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ มาท่องเที่ยวได้ สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม ตามหลักการอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design การออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา และผู้นำองค์กรต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติในงาน

ภายในงานมีการเสวนา FD TALK หัวข้อ  “การพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (Tourism for All)”  จากนั้น ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 18 องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อร่วมมือกันในการขับเคลื่อน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง ให้มีการออกแบบและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น ให้สามารถเข้าถึงได้ สะดวก ปลอดภัย  ปิดท้าย ด้วยการ โบกธง Tourism for All เพื่อเป็นการประกาศความพร้อมของเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยงในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (Tourism for All) เป็นโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานที่มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น รวมถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ให้ได้รับความสะดวก สบาย ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น เมื่อทุกแหล่งท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึก สะดวก ปลอดภัย สะอาด และสวยงาม จะเป็นแรงจูงใจ และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยมากยิ่งขึ้น

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รมว.คมนาคม กล่าวว่า “กระทรวงคมนาคมได้ร่วมส่งเสริม และเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยได้ดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทั้งระบบ รวมถึงสถานีบริการขนส่งมวลชนให้มีอารยสถาปัตย์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสารกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น ให้ได้รับความสะดวก สบาย และปลอดภัย อย่างมีมาตรฐานสากลมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เมืองพัทยา เป็นเป้าหมายหลักที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยว เพราะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นโดยภาคเอกชน แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน และแหล่งบันเทิง ต่าง ๆ ตลอดจนความพร้อมในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่พัก โรงแรม ระบบสาธารณูปโภค การเดินทางที่สะดวก ปลอดภัยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกเพศ ทุกวัย ดังนั้น โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง จะเป็นการยกระดับเมืองพัทยา ให้เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) และนับเป็นนิมิตหมายที่ดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยจังหวัดชลบุรี ยินดีสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์นี้อย่างเต็มที่

นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล กล่าวว่า เป็นอีกก้าวที่สำคัญและมีความหมายของเมืองพัทยา และประเทศไทยในการประกาศความพร้อมในการขับเคลื่อนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เมืองที่มี Friendly Design เมืองที่เป็นมิตรกับทุกคน ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย ซึ่งกำลังเป็นกระแสหลักในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกนับจากนี้ไป เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความก้าวหน้าทันสมัยที่ดีเยี่ยมให้แก่ประเทศไทย ในฐานะเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลก

อนึ่ง การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) เป็นกระแสการท่องเที่ยวที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หมายถึง การท่องเที่ยวที่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว บริการสาธารณะ และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ โดยสะดวก ปลอดภัย และปราศจากอุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างทางสภาพร่างกาย อายุ และเพศสภาพ การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) จึงเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ควรได้รับการพัฒนาให้มีขึ้นในเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองพัทยาซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย .