สสส.หนุนชายหาดบางแสน เป็นต้นแบบพื้นที่ท่องเที่ยวชายหาด ปลอดเหล้า-บุหรี่

0
163

จากสถานการณ์โควิด-19  กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ สร้างสังคมแบบ “New Normal” หรือ “ชีวิตวิถีใหม่”  ไปแล้ว  ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คน ตั้งแต่การกิน เข้าสังคม หรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยว และที่เห็นเด่นชัดคือ ประชาชนหันมาสร้างภูมิคุ้มกัน ดูแลสุขภาวะของตัวเองจริงจังมากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว ทางด้าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงทำงานสานพลังร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า), เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมโครงการ “การพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสน ให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ต้นแบบ ส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ” ภายใต้แนวคิด “ปอดสะอาด ตับแข็งแรง ใจแสนสุข ณ หาดบางแสน” มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือ สร้างพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบ  เพื่อสุขภาวะ ไร้เหล้า ไร้บุหรี่ ไร้อบายมุข เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนบนแผ่นดินไทย


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก ของ สสส. ได้เข้ามาสนับสนุนโครงการ “การพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ต้นแบบส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ” หัวใจสำคัญคือ ปลุกปั้นชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบ ปลอดภัย ไปพร้อม ๆ กับการเป็นพื้นที่สร้างสุขภาวะที่ดี ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสุขภาพอย่างยั่งยืน
“ตั้งแต่มีปัญหาโควิด-19 การท่องเที่ยวของประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก แต่ในวิกฤตนั้นก็ยังมีโอกาส ดังนั้น สสส. จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย ใช้โอกาสนี้ยกระดับชายหาดบางแสนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับสุขภาวะ ปลอดปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะเหล้า บุหรี่ ซึ่งต้องบอกว่า โครงการนี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่มีเรื่องคุณภาพชีวิต รวมทั้งสุขภาวะประกอบด้วย ซึ่ง สสส.มองว่า ประเด็นเหล่านี้สามารถพัฒนาและร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันได้”

ดร.สุปรีดา ได้เล่าถึงแผนการดำเนินงานในเชิงปฏิบัติการไว้ว่า สสส. จะเข้ามาร่วมขับเคลื่อนในส่วนของกิจกรรม ได้แก่ 1.การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการให้มีบทบาทในการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์และยาสูบ 2.สนับสนุนนโยบายการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์และยาสูบในพื้นที่ชายหาดบางแสน 3.เชื่อมประสานผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่สนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์และยาสูบ และ 4.จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์และยาสูบ เพื่อยกระดับให้ชายหาดในเมืองไทยเป็นพื้นที่สร้างสุขภาวะกับนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นทุกคน

“นอกจากอ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์และชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี ปัจจุบันสสส.ก็กำลังหารือร่วมกับเครือข่าย และนักวิชาการในส่วนของพื้นที่ต่อไปอยู่เช่นกัน คาดว่า ถ้าชายหาดบางแสนกลายเป็นต้นแบบที่พิสูจน์แล้วว่า การปลอดเหล้าและบุหรี่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ให้บริการในพื้นที่ คาดว่าต่อไป จะทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นเกิดความมั่นใจ และผลที่ตามมาก็ง่ายขึ้นตามลำดับ”

ด้าน นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ชายหาดบางแสนเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรี และภายใต้การบริหารจัดการของเทศบาลเมืองแสนสุข ได้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมการทำมาหากิน ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการสำคัญคือ โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ที่ปัจจุบันเทศบาลเมืองแสนสุขกำหนดให้มีมาตรการกำหนดพื้นที่ในการสูบ โดยได้เข้าไปจัดตั้งตู้สูบบุหรี่ และจุดสูบบุหรี่ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะสูบบุหรี่ตลอดแนวชายหาด ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า เราได้รับการเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวทั้งปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ จนนำมาซึ่งการทะเลาะวิวาท และถึงขั้นเสียชีวิต รวมทั้งปัญหาจากควันบุหรี่มือสอง และก้นกรองที่ถูกทิ้งทั่วหาดมาโดยตลอด ซึ่งเราก็ได้เริ่มดำเนินการมาหลายปี แต่ในครั้งนี้ได้สสส. และนิด้า มาร่วมแก้ปัญหาด้วย ซึ่งหวังว่า โครงการนี้จะถูกขับเคลื่อน และนำไปสู่การพัฒนาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น.