สศช.จัดทำรายงานทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจชลบุรี-พัทยา

0
99
นายอธิพงษ์ หิรัญเรืองโชค ผู้เชี่ยวชาญสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานการประชุม ทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติ เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ชลบุรี-พัทยา
นายอธิพงษ์ หิรัญเรืองโชค ผู้เชี่ยวชาญสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานการประชุม ทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติ เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ชลบุรี-พัทยา

เมื่อ 30 พฤษภาคม 61 ที่ ห้องประชุม โรงแรมเดอะเบย์วิว พัทยา นายอธิพงษ์ หิรัญเรืองโชค ผู้เชี่ยวชาญสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานการประชุม รายงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทย เชื่อมโยงหลายมิติ ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 61 โดยมีคณะกรรมการสภาพัฒน์ ภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมคณะทำงานผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

จากการที่ทางสำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจหรือ สภาพัฒน์ฯ  ร่วมกับ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ซึ่งเป็นองค์กรต่างประเทศ ในเรื่องของโลจิสติก คือการพัฒนาโดยภาพรวมในเรื่องของความเป็นอยู่ ซึ่งสอดคล้องสถานสานการณ์เศรษฐกิจของเมืองพัทยา และภายในจังหวัดชลบุรี ซึ่งทางคณะกรรมการ ประชุมทำรายงานทบทวนสถานการณ์ประเทศไทย ด้านการเชื่อมโยงหลากหลายมิติ โดยมุ่งลงพื้นที่ เพื่อที่จะมาหารือกับทาง ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ส่วนด้านทักษะแรงงาน หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ควรเตรียมความพร้อม บุคลากรในมิติต่างๆ ได้แก่ รู้เท่าทันเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต ทักษะด้านแมคคาทรอนิกส์ ระบบออโตเมชั่น การควบคุมหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี วัสดุใหม่ๆ และรับรู้บทบาทและทักษะพื้นฐาน ที่จำเป็นของช่างเทคนิค ส่วนแนวทางการสร้างแรงงานยุคอุตสาหกรรม 4.0 ต้องประกอบด้วย แรงงานที่มีทักษะและเชี่ยวชาญ ต้องพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่เน้นสะเตมศึกษา (STEM Education) ที่ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) รวมถึงควรต้องพัฒนาแรงงานรุ่นใหม่ให้มีความสามารถด้านการสื่อสาร และทักษะทางด้านอารมณ์ (Soft skills) ในการทำงาน สนับสนุน ฝึกอบรมช่างเทคนิค สร้างความตระหนักในอาชีพช่างเทคนิคสู่สังคม พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา สิ่งที่สำคัญมากสำหรับแรงงานในยุคนี้ คือ ความรู้ด้านไอที ด้านดิจิตอล รวมทั้งการเชื่อมโยงการทำงาน นอกจากความรู้พื้นฐานที่ต้องมีแล้ว ต้องมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน เพราะงานอุตสาหกรรม 4.0 คืองานที่มีความเชื่อมโยงในหลายๆ ส่วน เพราะฉะนั้น การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม รวมทั้งทักษะการแก้ไขปัญหา คือ สิ่งที่แรงงานยุคใหม่ต้องมี

ซึ่งการพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ หรือสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้นํามาสู่ความจําเป็นที่คนไทยจะต้องปรับตัว และพัฒนาศักยภาพ ของตนเองในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้เกิดการนําศักยภาพ ของคนมาใช้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่หลากหลาย มีการศึกษาและ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถเข้าถึงความรู้และทักษะที่ก้าวหน้าได้ด้วยตนเองใช้ข้อได้เปรียบของประเทศในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การมีศิลปวัฒนธรรม เก่าแก่เป็นฐานวิถีชีวิตไทยเพื่อนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้จะมีการรวบรวมระดมความคิดเห็น ของแต่ละส่วนที่รายงานถึงปัญหาต่างๆจัดทำแผนเพื่อนำปัญหาไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจในอนาคตให้พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง.