รพ.กรุงเทพพัทยา อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยวพัทยา-เกาะล้าน

0
155

เมื่อ 14.00 น. ของวันที่ 17 พฤษภาคม 62  ที่ แพลากร่ม  พัทยา พาราเซล  (Pattaya Para Sail)  ทางเมืองพัทยา ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา  ได้จัดพิธีเปิดอบรมและฝึกปฏิบัติ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว CPR & AED  Training  For Pattaya  Tourists  Safety  ประจำปี 2562  โดยได้รับเกียรติจาก นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา  เป็นประธาน  ในพิธีมี นายณัฐพงศ์ มานะสม ผู้บริหาร Pattaya Para Sail  พร้อมเหล่าพนักงานขับเรือลากร่ม และพนักงานให้บริการจำนวน  50 คน   เข้าร่วมรับการอบรม โดยมี นางโชติกา อุดมญาติ พยาบาลวิชาชีพ พร้อมเหล่าคณะวิทยากรพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา  ให้ความรู้

สำหรับการจัดอบรมดังกล่าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยา และโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ในการดูรักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยและอันตรายฉุกเฉินของประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา และชุมชนเกาะล้าน ให้ได้รับการบริการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการอบรมให้กับผู้รับผิดชอบในเขตพื้นที่เกาะล้าน เจ้าของกิจการ life guard  ของชุมชนเกาะล้าน เจ้าหน้าที่และพนักงาน ขับเรือลากร่มและพนักงานด้านบริการในแพลากร่ม

การจัดการอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการช่วยเหลือ และเข้าปฐมพยายาลเบื้องต้น พร้อมการทำ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพ ให้กับนักท่องเที่ยว และในการดูแลรักษาพยาบาลแบบเบื้องต้นที่ถูกวิธี เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็ว และทันถ่วงที  พร้อมกันนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่นจนเกิดความไว้วางใจแก่นักท่องเที่ยว ที่เข้ามาท่องเที่ยวเมืองพัทยาอีกด้วย.