คณะกรรมาธิการ ด้านการท่องเที่ยว สนช. ประชุมกับคณะอนุกรรมมาธิการด้านการท่องเที่ยว

0
414

เมื่อ 13.30 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 61 ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 10 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 พลตำรวจโท บุญเรือง ผลพานิชย์ ประธานคณะกรรมาธิการ ด้านการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานประชุมคณะ อนุกรรมการด้านการท่องเที่ยว โดยมี นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ต.ต. จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์  หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเมืองพัทยา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี องค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ด้วยคณะกรรมาธิการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว โดยมีอำนาจหน้าที่ ในการพิจารณาศึกษาการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งระบบให้มีระเบียบ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะอนุกรรมการได้รับทราบว่า ปัจจุบันมีชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจแฝงกับนักท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ อาทิ เขตห้วยขวาง เขตสุขุมวิท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีและจังหวัดจันทบุรี โดยบุคคลกลุ่มดังกล่าว อาจจะเข้าเมืองและประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการจึงได้เชิญหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อบูรณาการร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป.