ขอเชิญเที่ยวร่วมงาน ๒๕๐ ปี วัดสุทธิวราราม สายธารศรัทธาสู่ปัญญามหานคร

0
1155

กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสุทธิวราราม และขัวศิลป์ จังหวัดเชียงราย ขอเชิญเที่ยวร่วมงาน “๒๕๐ ปี วัดสุทธิวราราม สายธารศรัทธาสู่ปัญญามหานคร” ภายในงานมีการจัดนิทรรศการพุทธศิลปกรรมร่วมสมัยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๕๐ ปี วัดสุทธิวราราม โดยมีผลงานพุทธศิลป์จำนวน ๓ ชุด ได้แก่ ชุด “พุทธจักษุ : ดวงตาแห่งการตื่นรู้” ผลงาน อ.ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินชาวเชียงราย จำนวน ๑๒ ภาพ โดยเป็นภาพจิตรกรรมแสดง “ดวงตาแห่งพุทธะ” ชุด “เส้นทางสู่มรรค” ผลงาน พระปัญญาชัย พุทฺธรกฺขิโต เป็นประติมากรรมปูนปั้นของใบเสมา ที่มีความอ่อนช้อยสวยงาม แสดงถึงมรรคมีองค์ ๘ และชุด “ทศบารมีแห่งแผ่นดิน” ผลงาน พระปัญญาชัย พุทฺธรกฺขิโต เป็นประติมากรรมงานปูนปั้นจำนวน ๑๐ ผลงาน ที่แสดงถึง “ทศบารมี” บารมีอันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์และพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรม


นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการแสดง “งานวัดย้อนยุควัฒนธรรม ๔ ภาค” การจำหน่ายสินค้าชุมชน และ Street Food ย่านถนนเจริญกรุง เพื่อช่วยฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ ด้วย โดยนิทรรศการพุทธศิลป์ สมโภช ๒๕๐ ปี วัดสุทธิวราราม จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร