กระทรวงวัฒนธรรม ฟื้นฟูตลาดน้ำครั้งใหม่ ดึงอัตลักษณ์วิถีท้องถิ่น สร้างจุดขาย สร้างรายได้

0
827

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการหารือกับวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนตลาดน้ำ ชุมชนและพิพิธภัณฑ์ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อหารือแนวทางการฟื้นฟูตลาดน้ำ ตามนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูวิถีชีวิตริมน้ำของประเทศไทยล่าสุด คัดเลือกตลาดน้ำดำเนินการฟื้นฟู อาทิ ตลาดน้ำในจังหวัดสมุทรสงคราม นครปฐม พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพื่อพัฒนาให้เป็นตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางน้ำและเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม แสดงถึงวิถีชีวิตริมน้ำ มีเรือซึ่งเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีทางน้ำ เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำพืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมมาจำหน่าย มีการจำหน่ายอาหารและสินค้าที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นของชุมชน จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น และประเพณีท้องถิ่น


โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะสนับสนุนการฟื้นฟู 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการหาอัตลักษณ์สร้างจุดขาย จัดระเบียบ จัดทำโลโก้กลางเป็นมาตรฐานตลาดน้ำระดับประเทศ และโลโก้แสดงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละแห่ง จุดแลนด์มาร์ก ป้ายตกแต่งร้านค้า ด้านการท่องเที่ยว จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางน้ำ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง และด้านการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยจะสนับสนุนการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือตลาดน้ำแต่ละแห่งจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ทุกภาคส่วนในชุมชนเข้ามาร่วมดำเนินการ