กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก 4 จังหวัด

0
388
โครงการศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทะเลฝั่งตะวันออก เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำต่างๆทั้งของประเทศไทย ในพื้นที่เมืองพัทยา และต่างประเทศในเขตอาเซียน ให้เกิดการแลกเปลี่ยน และเกื้อหนุนธุรกิจซึ่งกันและกัน
โครงการศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทะเลฝั่งตะวันออก เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำต่างๆทั้งของประเทศไทย ในพื้นที่เมืองพัทยา และต่างประเทศในเขตอาเซียน ให้เกิดการแลกเปลี่ยน และเกื้อหนุนธุรกิจซึ่งกันและกัน

เมื่อ 16.00 น.วันที่ 22 มิถุนายน 61 ที่ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา ได้มีการจัดโครงการศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง โดยสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ดำเนินโครงการศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทะเลฝั่งตะวันออก  พื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำต่างๆทั้งของประเทศไทยในพื้นที่เมืองพัทยา และต่างประเทศในเขตอาเซียน เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มของจังหวัด ที่อยู่ติดหรือใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์ในการร่วมมือและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล ในการพัฒนาในทุกๆด้าน อันจะเป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนท้องถิ่น โดยการที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ระหว่างเมืองหลักกับเมืองรองเข้าด้วยกัน และที่สำคัญคือการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อเป็นข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวในการวางแผนการเดินทาง และยังเป็นการเพื่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำต่างๆ ทั้งของประเทศไทยในพื้นที่เมืองพัทยา และต่างประเทศในเขตอาเซียน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเกื้อหนุนธุรกิจซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามเส้นทางเชื่อมโยงในอนาคต.