กรมการท่องเที่ยว ร่วมคณะนิติศาสตร์จุฬาฯ จัดสัมมนาธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

0
123

เมื่อ 13.00 น. วันที่ 3 ตุลาคม 62  ที่ โรงแรมการ์เด้นท์คลิฟ รีสอร์ท แอนท์ สปา พัทยา นาเกลือ ซอย 16 กรมการท่องเที่ยว ร่วมคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์  เอื้ออำนวย  และอาจารย์ฉัฎฐเมษ  ภิรมย์พานิช อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาคส่วนเกี่ยวข้องด้านธุรกิจและการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเข้าร่วมอาทิ ดร.ภคมน วงศ์ใหญ่ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายกมลเทพ  มาโลตรา รองกรรมการผู้จัดการบริษัทพัทยาเมล์  ตัวแทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว โรงแรมต่างๆเข้าร่วมกว่า 100 คน

เนื่องด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และพบว่ามีการขยายตัวสูงขึ้น มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก  ปัจจุบันพบว่า มีการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว และการนำเที่ยวที่หลากหลาย เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์อย่างรวดเร็ว เกิดการแข่งขันของผู้ประกอบการสูง ก่อให้เกิดการลดราคาให้ต่ำ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพ และมาตรฐานในการให้บริการนักท่องเที่ยว ขาดการคำนึงถึงความปลอดภัย เกิดการหลอกลวงนักท่องเที่ยว กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ที่บังคับใช้ไม่สามารถครอบคลุม ในการกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่สามารถคุ้มครองนักท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุม และจำเป็นต้องศึกษาและปรับปรุงการกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ รวมถึงปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  ให้มีความทันสมัย โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจท่องเที่ยว และรูปแบบการท่องเที่ยวในอนาคต

ทั้งนี้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย หรือกฎระเบียบ และรูปแบบในการกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวของประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์ด้านการของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน และพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต.