22.2 C
Pattaya
Thursday, January 21, 2021
Home Tags Tram way

Tag: Tram way

โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ในรูปแบบรถไฟฟ้า

เมื่อ 16 ธันวาคม 62  เวลา 09.00 น. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม...

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการศึกษารถไฟฟ้า Tram Way 16 ธ.ค.นี้

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 59 เห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ให้เป็นเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต เมืองพัทยาจึงดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสมออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า

Latest Stories