27 C
Pattaya
Wednesday, September 30, 2020
Home Tags วางตัวเป็นกลาง

Tag: วางตัวเป็นกลาง

ผู้ตรวจ ปค. ตรวจงานอำเภอบางละมุง กำชับข้าราชการวางตัวเป็นกลาง ช่วงเลือกตั้ง

ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ตรวจงานอำเภอบางละมุง กำชับทุกภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายอย่างเคร่งครัด เร่งติดตามยุติเรื่องในอำนาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จ เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 62 นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ได้เดินทางเข้าตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งนำข้อราชการมาแจ้งเพื่อทราบ และถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน        ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองได้เดินทางถึงที่ว่าการอำเภอบางละมุง ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุป การปฏิบัติตามนโยบายของกรมการปกครอง ผลการปฏิบัติโครงการไทยนิยมยั่งยืน/บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การปฏิบัติตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในภารกิจของอำเภอ การปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดเร่งด่วนในห้วง 3 เดือน การจัดระเบียบสังคม การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การป้องกันและแก้ไขการทุจริตทางทะเบียนและบัตร การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ...

Latest Stories