29.8 C
Pattaya
Monday, September 16, 2019
Home Tags นวดฟรี

Tag: นวดฟรี

ฝึกปฏิบัติภาคสนามตาม หลักสูตรนวดไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ เปิดให้บริการนวดฟรี ถึง 31 ก.ค.นี้

เมื่อ 4 กรกฎาคม 62  ที่ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฝึกปฏิบัติภาคสนาม...

เมืองพัทยา เชิญประชาชนเข้ารับบริการนวดแผนไทย และนวดเท้าเพื่อสุขภาพฟรี

ฝ่ายเศรษฐกิจชุมชน สำนักพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้มีทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ตามหลักสูตร นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (นวดตัว 150 ชั่วโมง) และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชั่วโมง)​   ซึ่งมีคณะจากโรงพยาบาลพนัสนิคม เป็นวิทยากรในการอบรมฯ ครั้งนี้ โดยจะเก็บคะแนนภาคปฏิบัตินวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้า...

Latest Stories