ดุสิตธานี พัทยา ทำกิจกรรมเป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อพท. และโครงการโรงแรมสีเขียว

0
222

เมื่อเร็วๆนี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมาก ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนบนเกาะหมาก ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “เกาะหมากสดใส ร่วมใจลดคาร์บอน Kohmak…Low Carbon  สร้างการรับรู้ “ธรรมนูญเกาะหมาก  โดยผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการต่างๆ การตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวและการผลักดันการท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเกาะหมาก อาทิ การส่งเสริมการใช้จักรยานและรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยวและสัญจรและการร่วมกันปลูกต้นไม้ ปล่อยเต่าและสัตว์น้ำลงสู่ทะเล  โดยมี คุณเนียว คีน บูน ผู้จัดการทั่วไปและ คุณปราโมทย์ โสธนะ ผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้เข้าร่วมในฐานะตัวแทนจากองค์กรภาคอุตสาหกรรมโรงแรม

ในฐานะที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา มีนโยบายเน้นย้ำในการเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเข้าร่วมกับองค์กรและชุมชนในท้องถิ่น ในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ และมุ่งมั่นที่จะปฎิบัติตามแนวทางการอนุรักษ์ที่จะส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ รวมถึงพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป

สำหรับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานในการกำหนดนโยบาย และแผนการบริหารการพัฒนา ในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงการประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คงสภาพแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความงดงาม สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจ แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศให้ระลึกถึงและกลับมาท่องเที่ยวใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. พ.ศ.2546.