เมืองพัทยา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันพัทยามาราธอน ปี 62 ให้เหมาะสมกับเมือง Sports City

0
181

เมื่อ 31 ตุลาคม 61 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ เป็นประธานการประชุมหารือ เตรียมจัดการแข่งขันพัทยามาราธอน ประจำปี 2562 โดยมี นายวัฒนา จันทนวรานนท์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ที่ ห้องประชุม 132 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา

การจัดการแข่งขันพัทยามาราธอน ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 62 เพื่อเป็นให้เป็นงานวิ่งมิติใหม่ ที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งการแข่งขัน “พัทยามาราธอน” ถือเป็นรายการวิ่งที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ด้วยบรรยากาศของเมืองท่องเที่ยวชายทะเลภาคตะวันออก ที่สวยงามและมีชื่อเสียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานจัดการแข่งขัน ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ยิ่งๆ ขึ้นไป และเหมาะสมกับเป็นเมืองต้นแบบ ที่รับเลือกให้เป็นเมืองในการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City)

ดังนั้นจึงได้จัดประชุมหารือ เพื่อกำหนดรูปแบบการแข่งขัน รูปแบบใหม่ให้เหมาะสมกับเมืองแห่ง Sports City ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านอุตสาหกรรมการกีฬา (Sports Industry) การกีฬาที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism) เพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Sports Hub) ด้านกีฬาในระดับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเป็นการสร้างความตื่นตัวให้ประชาชน หันมาสนใจสุขภาพ เล่นกีฬาออกกำลังกาย เพื่อพลานามัยที่ดี อีกทั้งยังจุดประกายให้ในแต่ละจังหวัด ก้าวพร้อมเป็นเมืองแห่งกีฬาร่วมกัน เพื่อสุขภาพที่เข้มแข็ง เป็นประเทศประชาชนสุขภาพดีทั่วหน้าต่อไป.