YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน 290 ทุน ตามโครงการครอบครัวอบอุ่น

0
61

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 62   ที่ โรงแรมไดอาน่า รีสอร์ท พัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการครอบครัวอบอุ่น ของสมาคม YWCA  กรุงเทพฯศูนย์พัทยา โดยมี นางไพชิตร  เจตะภัย ประธานสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการ นางโสภิณ เทพประจักษ์ กรรมการผู้จัดการ ไดอาน่ากรุ๊ป  นางรัชฎา  ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย และแขกผู้มีเกียรติ  เข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุนงานการกุศลการมอบทุนการศึกษา  โดยเป็นโครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง เป็นปีที่ 30 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของเด็กและเยาวชน ที่ควรได้รับการศึกษาในวัยอันควร เพื่อเติบโตเป็นเด็กดีมีการศึกษา และเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ

สำหรับในปีนี้ มีผู้อุปถัมภ์ทุนทั้งในนามบุคคลสโมสร ชมรม รวมทั้งสิ้น 65 ราย โดยนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนมีทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวิศึกษา และระดับมหาวิทยาลัยรวม 48 โรงเรียน 3 สถาบัน 290 คน แบ่งออกเป็น โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 11 โรง รร.สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชลบุรี เขต จำนวน 33 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ชลบุรี เขต 18  4 โรงเรียน วท.เทคนิคพัทยา 8 คน วท.เทคนิคสัตหีบ 5 คน  มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์วิทยาเขตบางเขน 1 คน คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 1 คน มหาวิทยาลัยบูรพา 2  คน คณะพยาบาลศาสตร์  1 คนและคณะสหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาบำบัด รวมทั้งสิ้น  290 ทุน  โดยแต่ละทุนอยู่ระหว่าง  1,000-3,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 724,300 บาท.