เมืองพัทยา ลงพื้นที่ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ

0
75

เมื่อ 18 กันยายน 63  นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน นอกสถานที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงคนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยมี ร่วมลงพื้นที่ให้บริการครั้งนี้ ในพื้นที่เมืองพัทยา  ทั้งนี้สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา  ซึ่งบริการด้านบัตรประชาชน ได้จัดทำโครงการการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในเขตเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา


ในครั้งนี้จึงได้ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ ให้กับประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียงคนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง 3 ราย เป็นผู้ชรา จำนวน 3 ราย เป็นผู้พิการ จำนวน 3 ราย รวม 9 ราย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง.