เมืองพัทยา มีมติเห็นชอบสร้างศูนย์แพทย์ หรือสำนักการสาธารณสุขชุมชนเกาะล้าน

0
173

เมื่อ 20 พฤษภาคม 63 ที่ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วยรองประธานสภาฯและสมาชิกสภาเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเมืองพัทยา ประกอบด้วยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยรองนายกและคณะผู้บริหารเมืองพัทยา


โดยในที่ประชุม คณะผู้บริหารเมืองพัทยามีญัตติเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ ให้สร้างศูนย์แพทย์ หรือสำนักการสาธารณสุขชุมชนเกาะล้าน เมืองพัทยา เพื่อขับเคลื่อนงานด้านควบคุมโรคอำนวยการด้านสาธารณสุข ต่างๆ สร้างเสริมสุขภาพประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง ในการให้บริการรักษา 5 ด้าน ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการก่อหนี้ผูกพันงบ ประมาณรายจ่าย เกินกว่าหนึ่งปี งบประมาณระยะเวลา 27 เดือน จำนวนเงินประมาณ 64,000,000 บาท.