เมืองพัทยา นำทีมงานจิตอาสาทำความสะอาดวัดธรรมสามัคคี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา

0
71

By เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ  19  เมษายน 64 นายภาสกร  อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นำทีมงานจิตอาสาเมืองพัทยาจากตัวแทนชุมชนต่างๆในเมืองพัทยา ร่วมกันทำความดี ในการทำความสะอาดบริเวณวัด ห้องน้ำ และเมรุวัดธรรมสามัคคี 


กิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา เนื่องในปีนี้วันไหลเมืองพัทยา ได้งดจัดกิจกรรมจากมาตราการควบคุมโควิดของ  ศบค. ทางเมืองพัทยาจึงได้ร่วมกับจิตอาสา ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชน มีความสมานสามัคคี ซึ่งจะส่งผลต่อการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้อยู่ในจิตสำนึกของคนไทย  ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของทุกคน ในการที่จะช่วยพัฒนาวัดและชุมชน ให้มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ คู่กับชุมชนต่อไป.