เมืองพัทยา จัดโต๊ะข่าวชุมชนชุมชนชุมสาย แก้ไขปัญหายาเสพติด และรับฟังปัญหาจากประชาชน

0
92

เมื่อ  24 กันยายน 63  ที่ ชุมชนชุมสาย พัทยากลาง นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา นายจิระวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย จัดโต๊ะข่าวชุมชนชุมชนชุมสาย แก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 7  และรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชน โดยมี ตัวแทน จากศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยาภาคส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ศอท.เมืองพัทยา  ตัวแทนจากชุมชนซอยอรุโณทัย ชุมชนซอยกอไผ่ ชุมชนพัทยาใต้พัฒนา คณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ตร.อาสา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เผยว่า ที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้มีโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้รับข้อร้องเรียน เช่น ไม่มีน้ำประปา  ถนนหนทางชำรุด และปัญหาในการช่วยเหลือภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่แพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเมืองพัทยาได้ตระหนักและส่งเสริมการให้ความรู้ถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องคงทยอยแก้ไขและพัฒนากันต่อไป

ในการอบรม มีทีมวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงมาตรการในการป้องกัน โดยให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องและชุมชน มีบทบาทในการช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ ในการช่วยกันสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแส เป็นกำลังในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ง่ายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งอธิบายถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ให้เยาวชนได้ตระหนักและรู้เท่าทัน และมีภูมิคุ้มกันในตนเอง รวมไปถึงหาแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมในยามว่าง เช่น ส่งเสริมด้านกีฬาให้แก่เยาวชนในชุมชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และลดปัญหาด้านยาเสพติดในชุมชนอีกทางหนึ่ง.