เมืองพัทยาจัดโต๊ะข่าวชุมชนบ้านหัวทุ่ง รับฟังปัญหาแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อ 30 กรกฎาคม 62 ที่ ชุมชนบ้านหัวทุ่ง ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  เมืองพัทยาได้จัดโต๊ะข่าวชุมชนตามโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหายาเสพติด เมืองพัทยา ครั้งที่ 5 โซน 1  ประจำปี 2562 เพื่อประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชนเมืองพัทยา รวมไปถึงการติดตามผลการดำเนินการจับกุม ต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  ในพิธีมี นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบันลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายสกล ผลลูกอินทร์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา  นายพรชัย สังข์เอียด ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอบางละมุง  นายบุญธรรม โพธิ์สุวรรณ  ประธานชุมชนบ้านหัวทุ่ง และตัวแทนจากศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา  กล่าววัตถุประสงค์ โดยมีตัวแทนจากชุมชนต่างๆ อาทิ ชุมชนกระทิงลาย ชุมชนซอยไปรษณีย์  ชุมชนโพธิ์สัมพันธ์ ชุมชนลานโพธิ์ ชุมชนต้นกระบก ชุมชนวัดช่องลม และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. บางละมุง และประชาชนในพื้นที่และจากพื้นที่ในละแวกใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ในการอบรมมีทีมวิทยากรชำนาญงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. และ ศอ.ปส. บรรยายให้ความรู้ถึงเทคนิคในการหาข่าวและการสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง ให้ช่วยเป็นกำลังในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ง่ายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งอธิบายถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด ให้เยาวชนได้ตระหนักและรู้เท่าทันมีภูมิคุ้มกันในตนเอง รวมไปถึงหาแนวทางการรณงค์ เพื่อป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง พร้อมการคัดกรองสารเสพติดให้กับเยาวชนในชุมชน และการสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขป้องกันยาเสพติด  การสร้างนวัตกรรมเพื่อปฏิบัติการแบบเชิงรุก ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่เสี่ยงเมืองพัทยา โดยมีแนวคิดหลักเพื่อการพัฒนาเมืองพัทยา รวมไปถึงในการส่งเสริมกิจกรรมในยามว่างเช่นส่งเสริมด้านกีฬาต่างๆ ให้แก่เยาวชนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง.