เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านบางละมุง รุ่นที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้และสุขภาพ

0
198

เมื่อ 3 ธันวาคม 62 ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง   อ.บางละมุง ได้มีการเปิดการเรียนชั่วโมงแรก ของโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านบางละมุง รุ่นที่ 3 ในโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการเรียนรู้ 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง และ ผู้สูงอายุในชุมชนใกล้เคียง รวม 50 คน ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 62 – เดือนมกราคม 63 จำนวน 48 ชั่วโมง โดยเรียนทุกวันอังคารของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. เป็นการเรียนฟรี มีอาหารฟรี เรียนจบรับวุฒิบัตร ซึ่งในรุ่นที่ 3 นี้ ได้ปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยได้นักเรียนจำนวน 50 คน  โดยแบ่งออกเป็นผู้สูงอายุบ้านบางละมุงจำนวน 25 คน  และผู้สูงอายุในชุมชนต่างๆในเมืองพัทยา และอำเภอบางละมุง จำนวน 25 คน 

นอกจากนี้ พม. เมืองสร้างสุข โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ  36 พรรษา จังหวัดชลบุรี เปิดรับหุ่นฝึกปฏิบัติ โดยให้บริการนวดแผนไทย ฟรี ตั้งแต่วันที่ 1-25 ธันวาคม 62 เวลา 08.30-18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038- 241 072.