เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อ 18 กรกฎาคม 62 ที่ โครงการหมู่บ้านเอกมงคล 4 ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ และปลูกฝังจิตสำนึก ในการรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาด เรียบร้อย น่าชมน่ามองภายในหมู่บ้าน และสร้างเป็นสวนสาธารณะต่อไป  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในหมู่บ้านเอกมงคล 4 เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ เป็นการร่วมมือของคณะกรรมการ และพี่น้องหมู่บ้านเอกมงคล 4/1 กับเทศบาลเมืองหนองปรือ ทำความสะอาดเก็บขยะ ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้.