เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ

เมื่อ 22 กรกฎาคม 62  ที่  เวทีสวนสุขภาพฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ผู้สูงอายุ ตามโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562 โดยมี นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภายในกิจกรรมกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก นางนิตยา จิตติเรืองเกียรติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นผู้ให้ความรู้การเสริมสร้างความสุข 5 มิติ ประกอบด้วย สุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า สุขสว่างและสุขสงบ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ เสริมสร้าง สนับสนุนเล็งเห็นคุณค่าในตนเองในการดูแลสุขภาพกายจิตใจ สังคม แบบองค์รวมต่อไป.