เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เดินหน้าโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ที่ควรเฝ้าระวัง

0
190

เมื่อ  25 กรกฎาคม 62  ที่โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย    งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองลปาไหล   ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไปที่ควรเฝ้าระวัง  แก่นักเรียนโรงเรียนหนองเกตุน้อย เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ    มีทั้งโรคระบาดใหม่และระบาดซ้ำ   โดยพบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทย  ประจำปี 2562  พบว่ามีสูงขึ้น  และมีแนวโน้มรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา   ทั้งนี้โรคไข้เลือดออก   เป็นโรคประจำถิ่นในแถบประเทศอาเซียน  

สำหรับสถานกาณณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย  ปี 2562  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 18 กรกฎาคม 2562  พบว่ามีผู้ป่วย 49,174 ราย  เสียชีวิต 64 ราย  สูงกว่าปี 2561  ในช่วงเวลาเดียวกัน เกือบ 2 เท่า   ซึ่งผู้ป่วยสวนใหญ่ในปีนี้พบในกลุ่มเด็ก  เด็กวัยเรียนและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น   พบมากที่สุดในกลุ่ม อายุ 5-14 ปี  รองลงมา 15-34 ปี และเด็กแรกเกิด – 4 ปี  ตามลำดับ  ซึ่งจากสถานกาณณ์ดังกล่าว  สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาโรคติดต่อ นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น   และเป็นปัญหาที่ทุกท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญในการแก้ไขและป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้น

ดังนั้นนทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองปลาไหล  จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป  ที่ควรเฝ้าระวังในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล  ประจำปี 2562 ขึ้น   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวัง  ควบคุมป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  ไม่ให้เกิดากรแพร่ระบาดของโรคติดต่อ   โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วย เด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล จำนวน 100 คน .