เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เตรียมพร้อมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

0
111

เมื่อ 11 ตุลาคม 62    ที่ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล  นายภิญโญ  หอมกลั่น  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   ตัวแทนชุมชน  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมหารือ  การเตรียมความพร้อมงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2562   โดยในที่ประชุมได้ร่วมหารือกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง  ซึ่งทุกปีทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  จะได้จัดกิจกรรมลอยกระทงขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม  และเป็นการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่  รู้รักและหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย  ที่เน้นวัสดุที่ทำจากธรรชาติ และส่งเสริมกิจกรรมที่จะสร้างสีสันให้กับงาน  

โดยในปีที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ  และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ซึ่งพบว่าในปีที่ผ่านมา  ไม่ได้กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จึงทำให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปด้วยความล่าช้า  ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมได้  ทำให้งานยืดเยื้อ   แต่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจก็ยังคงไว้ทั้งสองกิจกรรม   โดยผู้เข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศจะต้องมีคุณสมบัติ  เป็นเด็กหญิง อายุ  2-7 ปี  และมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล   ส่วนการประชุมร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ผู้เข้าร่วมกิกจรรม สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดเพศและอายุ  แต่ต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล   รับสมัครหมู่บ้านละ 1 คนเท่านั้น  รวม 9 หมู่บ้าน 9 คน   ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  ในวันและเวลาราชการ.