เทศบาลตำบลหนองปลาไหล มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผ้าบาติก

0
120

เมื่อ 10 กันยายน 62 ที่ โรสมัลดีฟ   นางณัฐมล  ชลบุศย์  ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลหนองปลาไหล  ให้การต้อนรับคณะกลุ่มสตรี  ที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการฝึกอาชีพหลักสูตรผ้าบาติก   ระยะสั้น 10 วัน   โดยมีวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา   ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม

จากสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  การดำเนินชีวิต  และการประกอบอาชีพ มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง  มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น  อีกทั้งสภาพบ้านเมือในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ  ราคาสินค้าได้ปรับตัวสูง  จึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น   ดังนั้นการประกอบอาชีพ จึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงรายได้หลักเพียงอย่างเดียว  การสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้  ตลอดจนการพึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ทางด้านศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรี  และ ครอบครัวเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา  จังหวัดชลบุรี  จึงได้ดำเนินการฝึกอาชีพหลักสูตรการทำผ้าบาติก   เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัวที่ขาดโอกาสทางสังคมในพื้นที่   ส่งเสริมอาชีพและหารายได้  ลดการย้ายถิ่น  เพื่อแนะนำแนวทางในการประกอบธุรกิจ  และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น  ซึ่งเป็นช่องทางในการาสร้างรายได้     ที่สำคัญเป็นการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจในการป้องกันและ เฝ้าระวังปัญหาการค้าประเวณี  และความรู้เรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ  พร้อมฝึกฝนในเรื่องของการดำเนินการจัดหารใช้จ่ายในวินัยการเงินด้วย    ทั้งนี้ในการอบรมในครั้งได้ดำเนินการอบรมจำนวน 7 วัน   ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมทุกคน ได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองว่าเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมจนครบหลักสูตร.