สาธารณสุขเมืองพัทยา ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในชุมชนซอยกอไผ่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

0
88

By เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ  8 มิถุนายน 64 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เมืองพัทยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขเมืองพัทยา นายวิรัตน์  จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ และคณะกรรมการชุมชนซอยกอไผ่ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ผู้สูงอายุและผุ้ป่วยติดเตียงในชุมชนซอยกอไผ่สร้างภูมิคุ้มกัน ในโครงการหมอถึงบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างทั่วถึงโดยมีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับวัคซีน กลุ่มบุคคลที่ควรได้รับวัคซีน ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป   ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน  เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี และบุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป  โดยต้องเตรียมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนไปรับบริการ ที่แผนกผู้ป่วยนอกชั้น 1 โรงพยาบาลเมืองพัทยา วันเวลาราชการ 9.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 038-103900 ต่อ 1126.