ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา เปิดโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติด

0
102

เมื่อ 10.00 น. วันที่ 6  มิถุนายน 62   ชุมชนบ้านหัวทุ่ง ต.นาเกลือ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด เมืองพัทยา (ศอ.ปส.)  นำโดย ร.ต.ท.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เมืองพัทยา พร้อมด้วยผู้นำชุมชนเมืองพัทยาทั้ง 14 ชุมชน ร่วมกันทำพิธีเปิดโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา พร้อมการประเมินสถานการณ์ยาเสพติด (โต๊ะข่าวชุมชน) ภายในชุมชนเมืองพัทยา  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมี เจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.14  ร้อย รส.มทบ.14 บางละมุง นางสาวพจนาถ  เพ็ชรุพันธ์  เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ จ.ชลบุรี  เจ้าหน้าที่จาก ปปส.ภ.2  เป็นวิทยากรอบรม ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการสถานบันเทิง และประชาชนภายในชุมชนชุมบ้านหัวทุ่ง และจากพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับการอบรม

จากสภาพการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน จึงมีการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดร่วมกัน ให้ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย มีความรู้ในการป้องกัน ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ให้เข้าใจการป้องกันปัญหาอาชญากรรม อุบัติภัย ยาเสพติดให้โทษและปัญหาต่างๆรวมถึงการขยายผลการปฏิบัติงานการพัฒนาชุมชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของชาติ โดยบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นชุมชนก็สามารถพึ่งตนเองได้ในระดับพื้นฐาน สังคมก็มีความสงบสุขและเกิดความมั่นถาวรต่อไป.