วัดชัยมงคลพระอารามหลวง มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักเรียน และการออกโรงทาน

0
83

เมื่อ 22 กันยายน 63  ที่ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง พระเดชพระคุณ พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13 เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระปัญญารัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง ร่วมกันเปิดงานพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน และพระภิกษุสงฆ์ สามเณร  ที่สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี  และเนื่องในงานครบรอบวันบูรพาจารย์ ปีที่ 38 หรืองานหลวงพ่อโป


โดยมีบรรดาคณะพระภิกษุสงฆ์ ผู้ทรงเกียรติ พระภิกษุ สามเณร ในเขตจังหวัดชลบุรี ข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น ตัวแทนชุมชนต่างๆ และสาธุชนชาวเมืองพัทยา เข้าร่วมงานนับ 1,000 คน สำหรับงานครบรอบวันบูรพาจารย์ ปีที่ 38 พระครูวิบูลสังฆการ (หลวงพ่อโป) อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล ภายในงานมีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ในสังกัดเมืองพัทย าที่ผ่านการคัดเลือกกว่า 400 คน จากผู้ใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มนักธุรกิจในเมืองพัทยา ให้การสนับสนุน

สำหรับกิจกรรมมอบทุนการศึกษาจากคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี มอบให้แก่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ที่เป็นนักเรียนวิชาภาษาบาลี จำนวนกว่า 300 รูป ในงานฉลองเปรียญธรรมประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม 9 ประโยค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้สอบในแต่ละปี เป็นระยะเวลาหลายปีติดต่อกันมา โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาภาษาบาลี ให้ได้รับการเอาใจใส่ จากพระภิกษุสงฆ์และสามเณร เจ้าสำนักเรียน ตลอดจนถึงเจ้าคณะพระสังฆาธิการอีกส่วนหนึ่ง และยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญ แก่นักเรียนวิชาภาษาบาลี ถึงหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งเป็นภาษาที่มีระเบียบแบบแผน สื่อความหมายได้ลึกซึ้ง และมีความไพเราะในภาษาไทย ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมออกโรงทานจากชุมชนต่างๆอาทิ ชุมชนซอยกอไผ่ ชุมชนชุมสาย ฯลฯ และผู้ใจบุญ มากมาย นำอาหารมาร่วมทำบุญ เพื่อให้ประชาชนผู้มาร่วมงาน และผู้ยากไร้ได้รับประทานฟรีด้วย.