รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คิกออฟจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

0
57

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคิกออฟจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรงวดแรกวันนี้  20 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 แสนราย วงเงิน 330 ล้านบาท จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 336,000 ครัวเรือน โดยจะประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กิโลกรัมละ 8 บาท 50 สตางค์ ที่ความชื้น 14.5 เปอร์เซนต์ ครอบครัวละไม่เกิน 30 ไร่ สำหรับเกษตรกรที่ปลูกตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป และจะจ่ายทุกวันที่ 20 ของเดือนจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดการรับสิทธิชดเชยตามโครงการฯ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 งบประมาณ วงเงิน 923 ล้านบาท โดยส่วนต่างที่เกษตรกรจะได้รับชดเชยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงกิโลกรัมละ 0.29 บาท

สำหรับภาพรวมการโอนเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร ระบุ รัฐบาลได้โอนเงินส่วนต่างงวดแรกครบถ้วนแล้ว ส่วนงวดที่เหลือจะทยอยโอนต่อเนื่องจนกว่าจะครบกับจำนวนเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียน  โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ่ายแล้ว 6 งวด รวม 785,408 ครัวเรือน วงเงินชดเชย 16,023 ล้านบาท  ยางพารา จ่ายแล้ว 1 งวด เกษตรกรจำนวน 841,390 ราย วงเงินชดเชย 5,004  ล้านบาท มันสำปะหลัง มีเกษตรกรได้รับสิทธิ จำนวน 2,781 ราย วงเงิน  63 ล้านบาท