พิธีมอบโล่-ใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่เมืองพัทยา

เมื่อ 4 กรกฎาคม 62 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ตามโครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมี นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการ  และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม พิธีมอบโล่-ใบประกาศเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น จำนวน 32 คน/ชุมชน ทั้งนี้เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ส่วนร่วม ผู้ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ความเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา หรือทุนทรัพย์ของประชาชน องค์กรชุมชน โดยมีคนเป็นศูนย์รวมของการพัฒนาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดการส่งเสริม กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม

โดยมีบุคคลที่ผ่านคัดเลือกจากคณะกรรมการ  ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 17 ราย แบ่งเป็นด้านสังคม 11 ราย ได้แก่ นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ชุมชนซอยกอไผ่ – นางศรีวิภา ปลื้มสุข ชุมชนเพนียดช้าง – นางภรภัทร ราชเวชชพิศาล ชุมชนพัทยากลาง  นางสาวยุภารัตน์ ภูวงษ์ ชุมชนชุมสาย- นางสาวยุพาภรณ์ เจริญดี ชุมมชนต้นกระบก – นางพะเยาว์ เมฆเคลื่อน ชุมชนชุมสาย นางสาวนวลละออง ขุนนากลัด ชุมชนหนองตะแบก – นายสรศักดิ์ ทองบงเพชร ชุมชนเกาะล้าน- นางอนงค์นาฎ เชื้อศรีสกุล ชุมชนชุมสาย  นางสาวปาริฉัตร์ กลิ่นสุคนธ์ ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ – นางสาวนารี สีหมอก ชุมชนวัดชัยมงคล   ด้านการประยุกต์ใช้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประเภทบุคคล จำนวน 3 ราย คือ นายสุรินทร์ ยิ้มใย ชุมชนซอย 5 ธันวา นายพัชรพนธ์ เจริญผล ชุมชนชุมสาย  นางสำเริง แวนวน ชุมชนซอยกอไผ่  ด้านการประยุกต์ใช้“ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประเภทร้าน จำนวน 1 ร้าน  คือ นางจันทา แอมิค (ร้านจันทาครัวตามสั่ง) ชุมชนชุมสาย ด้านการประยุกต์ใช้“ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”   ประเภทชุมชน จำนวน 2 ชุมชน  – ชุมชนซอยกอไผ่ – ชุมชนซอย 5 ธันวา และผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณอีก จำนวน 15 ราย  รวมทั้งสิ้น 32 คน/ชุมชน  ซึ่งพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ตามโครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2562​ ในวันนี้​ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน พัฒนาท้องถิ่นต่อไป.