พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ชุมชนซอยกอไผ่

เมื่อ 18 มิถุนายน 62 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่  นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดชุมชนซอยกอไผ่   นายนิคม แสงแก้ว ประธานกองทุนหมู่บ้านชุมชนซอยกอไผ่ และในนามคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายเจษฎา หอมกลิ่น ที่ปรึกษากองทุนแม่ของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดชุมชนซอยกอไผ่    พร้อมด้วยเลขาฯ และคณะกรรมการชุมชนฯ ให้การต้อนรับคณะสำนักงานดูงานจากพัฒนาชุมชนสมุทรสาคร โดยมี นางสาวสุวรรณา รอดเรือง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะดูงานกว่า 50 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ที่ประสบผลสำเร็จ  เพื่อเรียนรู้ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนยั่งยืน ในการเอาชนะยาเสพติดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ทางด้าน นายวิรัตน์  จ้อยจินดา ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ชุมชนซอยกอไผ่  ขึ้นบรรยายให้ความรู้ ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ โดยการให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยบำบัดผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ในกรณีที่ยังพอที่จะสามารถเยี่ยวยาให้กลับมาเป็นคนดีสู่สังคมได้ โดยไม่ผ่านขบวนการของกฎหมาย ซึ่งหากเป็นกรณีที่เกินจะเยี่ยวยา ทางชุมชนก็จะมีการทำงานร่วมกับภาครัฐ เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดในชุมชน พร้อมทั้งมีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ซึ่งถือว่าชุมชนซอยกอไผ่ เป็นชุมชนต้นแบบในการใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยการใช้งบประมาณจากชุมชนดูแลชุมชน ซึ่งมีคณะกรรมการเป็นผู้ร่วมกันดูแล และหารายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ นำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม  อาหารชนิดต่างๆ  รวมไปถึงงานศิลปหัตถกรรม ที่ได้มีการสอนและต่อยอดเป็นอาชีพให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เสริมเลี้ยงดูครอบครัว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และทางกองทุนฯ ก็ยังบริหารจัดการ จากรายได้ส่วนหนึ่งของการบริจาค ของคณะดูงานที่มาศึกษาดูงานด้านต่างๆในชุมชน จะมีการรายได้สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต่อยอดพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนต่อไป.