พม.ชลบุรี เตรียมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคมเมืองสร้างสุข โดยใช้ที่ดินราชพัสดุ 667 ไร่

0
103

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี นางรุ่งทิวา สุดแดน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ชลบุรีได้จัดประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคมเมืองสร้างสุข (Happiness Social City) ปีงบประมาณ 2563  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน พม. ทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่ และหน่วยงานในจังหวัดชลบุรี อาทิ อำเภอบางละมุง พาณิชย์ จังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัด ศึกษาธิการ เทศบาลแหลมฉบัง บางละมุง ประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นต้น เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้มีการนำชมหน่วยงาน พม. ในพื้นที่เมืองสร้างสุข

นางรุ่งทิวา กล่าวว่า โครงการเมืองสร้างสุข เป็นการพัฒนาและยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสังกัด พม.ใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุจำนวน 667 ไร่ ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายและรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมตามโครงการอีอีซีในอนาคต  ซึ่งโครงการจะดำเนินใน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.การจัดให้มีศูนย์บริการด้านสังคมครบวงจร อาทิ ศูนย์บริการทางการแพทย์ ที่พักอาศัย ศูนย์อบรม ศูนย์ฝึกอาชีพ สถานที่ออกกำลังกาย ตลอดจนห้องกิจกรรมต่างๆ 2.การยกระดับกิจกรรมของ 9 หน่วยงานสังกัด พม.ในพื้นที่ อาทิ บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ เพื่อให้ประชาชนภายนอกสามารถร่วมทำกิจกรรมได้  3.การสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร (Senior Complex) ซึ่งเป็นที่พักอาศัยที่ผู้สูงอายุต้องจ่ายเงินเพื่อรับบริการที่มีคุณภาพ ขณะนี้กำลังสำรวจแนวทางการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ PPP และ 4.การสร้างคอมเพล็กซ์ และคอมมูนิตี้ มอลล์ ที่จะให้เปิดพื้นที่ให้เอกชนร่วมลงทุนแบบ PPP เช่นกัน เหล่านี้เพื่อลดการลงทุนของรัฐเพียงลำพัง ขณะเดียวกันก็นำรายได้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนต่อไป อย่างไรก็ตามโครงการเมืองสร้างสุข อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป.