ผู้แทนหมู่บ้านการเคหะเทพประสิทธิ์ เข้าพบผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อขอคำปรึกษาปัญหาการครอบครองพื้นที่ส่วนกลางในการทำตลาดนัด

0
159

ตามที่หนังสือที่ว่าการอำเภอบางละมุง ที่ ชบ 0618/210 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 แจ้งว่า ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุง ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก นายเกริกชัย วรรณวิศาและพวกที่พักอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านการเคหะเทพประสิทธิ์ ได้รับความเดือดร้อนจาก บริษัท เมืองพัฒนา จำกัด เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯได้ทำการครอบครองพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านบริเวณด้านหน้าอาคาร เพื่อประกอบกิจการตลาดนัดการเคหะเทพประสิทธิ์ เป็นประจำทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ และนำพื้นที่ส่วนกลางบริเวณด้านหลังหมู่บ้านไว้เพื่อจอดรถ สำหรับลูกค้าทำให้ผู้ร้องเรียนและพวก ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น นายเกริกชัย วรรณวิศา และตัวแทนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านการเคหะเทพประสิทธิ์ (ผู้ร้องเรียน) จึงขอเข้าพบ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เพื่อขอคำปรึกษาในการการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  โดยมี นายอมร พวงแก้ว เคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 1 และตัวแทนบริษัท เมืองพัฒนา จำกัด เข้าร่วมหารือฯ ณ ห้องรองนายกเมืองพัทยา


อย่างไรก็ตามทางเมืองพัทยา จะหาข้อสรุปและไกล่เกลี่ยในทุกๆฝ่าย ให้ได้รับความเป็นธรรมที่เท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สุขโดยรวม โดยไม่เอื้อผลประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และจะเรียกประชุมอีกครั้ง หลังจากที่การเคหะแห่งชาติได้นำข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ และชาวบ้านได้รู้ได้เห็นถึงความโปร่งใสและถูกต้อง เพื่อประโยชน์สุขของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนมานานนับ 10 ปี.