ผู้บริหารเมืองพัทยา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

0
80

เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 63  เวลา 11.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการในพื้นที่เมืองพัทยา พร้อมมอบรถวีลแชร์ และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้พิการ จำนวน 1 ราย ที่อาศัย ณ หมู่บ้านมั่นคง เขาน้อย 

Loading…