ที่ประชุมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เตรียมจัดทำคู่มือให้กองทุนหมู่บ้านฯสำหรับเสนอโครงการภายใต้แผนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับชุมชน

0
207

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วยนายนที ขลิปทอง ผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นายอภิรมย์ สุขประเสร็ฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 2 โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า ได้พิจารณาการพักชำระหนี้กองทุนตามความสมัครใจ เพื่อให้สมาชิกได้ผ่อนคลายภาระการชำระหนี้ สามารถนำเงินไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ โดยให้คณะกรรมการกองทุนแต่ละหมู่บ้าน พิจารณาผู้ที่มีควาามเหมาะสมในการพักชำระหนี้ รวมถึงพิจารณาในเรื่องของประวัติและรัฐบาลยืนยันโครงการนี้ไม่ได้มุ่งแก้ปัญหาเพียงชั่วคราวเท่านั้น แต่ต้องมีการจัดอบรมเสริมด้วย

ที่ประชุมยังพิจารณาโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน โดยจะมีการจัดสรรให้เงินให้กองทุนหมู่บ้านฯ แห่งละไม่เกิน 200,000 บาท รวมวงเงินกว่า 14,000 ล้านบาท เช่น ยุ่งฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ยชุมชน เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพ ซึ่งได้มีการเตรียมขยายกรอบการทำงานให้กว้างขวางขึ้น เช่น การท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งหลังจากนี้จะเร่งร่างระเบียบหลักเกณฑ์ของโครงการเสนอต่อ ครม. แต่ในขณะเดียวกัน ก็จะแจ้งข่าวไปยังกองทุนฯทั่วประเทศ เริ่มเติมโครงการไว้ นอกจากนี้ยังจัดเตรียมคู่มือสำหรับการจัดทำการนำเสนอและพิจารณาโครงการต่างๆ ด้วย

ด้าน ธ.ก.ส. เตรียมโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย ให้กองทุนฯได้เข้ามากู้เงินผ่านโครงการนี้ได้ โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยลดหย่อน อัตราดอกเบี้ย 0.01 เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเตรียมวงเงินกู้ไว้ 50,000 ล้านบาท เพื่อต่อยอดเสริมศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน

ที่ประชุม ยังได้รับทราบรายงานผลการประเมินกองทุนหมู่บ้านฯทั่วประเทศ ซึ่งมี 363 กองทุน ที่มีการดำเนินงานที่อยู่ในเกณฑ์พัฒนาดีขึ้น พร้อมเตรียมทบทวนปรับระดับให้กับอีกหลายกองทุน ที่พบว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน พร้อมกันนี้ รับทราบการเตรียมขั้นตอน เลือกสรร ผอ.กองทุนหมู่บ้านฯคนใหม่แล้ว โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ที่อยู่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563