ทต.เขตรอุดมศักดิ์ จัดโครงการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปี 2562

0
104

เมื่อ 15 พฤษภาคม 62   นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 100 คน ประจำปีงบประมาณ  2562 โดยมี น.ส.กานต์พิชชา กิจแสวงศักดิ์ ตำแหน่ง นิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “สิทธิประโยชน์ของคนพิการตามกฎหมาย” ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

                นายไพโรจน์ กล่าวว่า การจัดทำโครงการเพื่อผู้พิการ โดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นนโยบายของเทศบาลฯ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่มุ่งหวังให้การสนับสนุนกิจกรรม เพื่อพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนพิการและครอบครัว อันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง และมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิต สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข อยู่ร่วมกับคนทั่วไปในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีความสุขได้ต่อไป.