ทต.หนองปลาไหล เดินหน้าโครงการคัดแยกขยะ ลดปัญหาขยะในชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

0
148

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 63  ที่ โรงเรียนหนองเกตุน้อย  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานเปิดงาน โครงการคัดแยกขยะและส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากร (รีไซเคิล)  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น ภายในงานมีครูและนักเรียนโรงเรียนเข้าร่วมอบรม 140 คน   

กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องจากปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล มีปริมาณวันละ 26 ตัน และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ หากไม่มีการจัดการขยะที่ดี  เนื่องจากประชาชนยังคงทิ้งขยะโดยไม่มีการคัดแยกประเภท หรือนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า จึงทำให้เกิดปัญหาขยะเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงจัดโครงการคัดแยกขยะและส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากร (รีไซเคิล) เพื่อช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ทั้งนี้การลดปริมาณขยะมูลฝอย ควรมีการจัดการที่ต้นทาง หรือแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย ตั้งแต่ระดับครัวเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานที่ราชการ  ทั้งในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อลดการเกิดขยะมูลฝอย สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย  ต้องแยกขยะก่อนทิ้ง และใช้หลักการ 3 ช. คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่  โดยบรรยากาศในการอบรม ครูและนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก.