ชมรมดอกลำดวน ประสานความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุ ปลอดจากการถูกทารุณกรรม

0
128

 เมื่อ 9 ตุลาคม 62  ที่   เทศบาลเมืองหนองปรือ   ดร.มาย  ไชยนิตย์  นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ  เป็นประธานในการเปิดการประชุมเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อบูรณาการทำงานประสานความร่วมมือและช่วยเหลือ ในการป้องกัน คุ้มครอง เฝ้าระวังการทอดทิ้ง และทารุณกรรมผู้สูงอายุ  ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชน  เพื่อป้องกันการคุ้มครองเฝ้าระวังและทารุณกรรมผู้สูงอายุ  โดยมีสมาชิกชมรมดอกลำดวน  เข้าร่วมกิจกรรม

ดร.มาย  ไชยนิตย์  นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ  เปิดเผยว่า  สำหรับโครงการพัฒนาต้นแบบ  การป้องกัน และ คุ้มครอง  เฝ้าระวังการทอดทิ้ง  และทารุณกรรมผู้สูงอายุ  เป็นกิจกรรมที่ทางกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ  ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดขึ้น  เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุ  ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง    ทําอย่างไรไม่ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง เจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง และทําอย่างไรให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแลอยางเหมาะสม ไม่เป็นภาระแกครอบครัว   รวมทั้งเป็นการร่วมกันสอดส่องดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่   ที่อาจจะถูกทารุณกรรม   ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ   และสำรวจผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่    

โดยใช้โอกาสนี้ในการเสนอแนะ เพื่อร่วมในการแก้ไขปัญหาในแต่ละกรณี  พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือสมาชิกชมรมดอกลำดวน  ในการร่วมเป็นเครือข่าย ในการแจ้งเบาะแสผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม  และ ถูดทอดทิ้ง  เพื่อร่วมการเฝ้าระวังการถูกทอดทิ้ง  ที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมากมายได้    โดยในวันนี้เป็นการพูดคุยปัญหาและคัดกรองผู้สูงอายุในเครือข่ายชมรมดอกลำดวน  ก่อนที่จะบูรณาการร่วมกับแกนนำกลุ่มต่างๆในอนาคต.