คณะสงฆ์อำเภอบางละมุง จัดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

0
137

เมื่อ 15 ตุลาคม 62   ที่ วัดหนองปรือ     คณะสงฆ์อำเภอบางละมุง  ร่วมกับข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชนในพื้นที่  ได้ร่วมกันดำเนินโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย    โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ  เจริญศรี  นายอำเภอบางละมุง   เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในการจุดเทียนธูป  บูชาพระรัตรตรัย   จากนั้น จุดเทียนธูปหน้าเครื่องทองน้อย พระพบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลมหาราช  บรมนารถบพิตร   ในหลวงรัชกาลที่ 9    พร้อมจุดเทียนส่องธรรมบริเวณหน้าธรรมมาสน์     จากนั้นพระเถรานุเทระ  ได้เจริญพระพุทธมนต์  ก่นอที่พระมหาถาวร  ฐานะวโร  รองเจ้าคณะอำเอบางละมุง  ขึ้นแสดงธรรมเทศนา    ตามลำดับ

สำหรับกิจกิจกรรมการทอดผ้าป่า เพื่อเป็นทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย   เกิดขึ้นมาได้ในรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่ 9   ทรงคำนึงถึงพระสงฆ์และสามเณร  ที่มีหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนา  หลักธรรมคำสั่งสอน   ส่งเสริมความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม  การที่พระสงฆ์และสามเณรสามารถค้นคว้าและทำความเข้าใจในพระไตรปิฎกอย่างแท้จริง   สามารถทำให้เกิดการส่งเสริมศาสนาอย่างแท้จริง    โดยในปี พ.ศ.2546-2548   ได้ดำเนินโครงการทุนเล่าเรียนในปี 2547 ขึ้น  ทำให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณรได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น   จากวิทยาลัยของสงฆ์  อาทิ  มหาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  และ มหามงกุฎราชวิทยาลัย     โดยในหลวงรัชกาลที่ 9  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลมหาราช  บรมนารถบพิตร     โปรดเกล้าตั้งกองทุนเริ่มแรก   จากนั้นมหาเถรสมาคม  ได้มีมติให้จัดธรรมเทศนาเพื่อหาปัจจัยเข้าทองทุน    มาในวันนี้ทางคณะสงฆ์อำเภอบางละมุง จึงได้ร่วมกับ ข้าราชการ  และ พ่อค้าประชาชน  ดำเนินการจัดโครงการทอดผ้าป่า  กองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น

โดยพบว่ามียอดผ้าป่า จำนวนทั้งสิ้น  198,910 บาท   หลังจากนั้น นายอำนาจ  เจริญศรี  นายอำเภอบางละมุง  เป็นตัวแทนภาคเอกชนในการถวายผ้าป่าแก่   พระครูพิพิจกิจจารักษ์    เจ้าคณะอำเภอบางละมุง  ประธานสภาสงฆ์   เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ    ในการรับมอบผ้าป่า จากนั้นประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถา และอนุโมทนา เป็นการจบพิธี.