กสทช. จับมือ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทย อบรมฝึกปฏิบัติใช้คู่มือความหลากหลายทางเพศสำหรับสื่อ

เมื่อ 5 กรกฎาคม 62  ที่โรงแรม M พัทยาโฮเท็ล   คุณฐิติญานันท์  หนักป้อ   ผู้อำนวยการมูลนิธิซิสเตอร์พัทยา   ได้กล่าวต้อนรับเหล่าบรรดาผู้เข้าร่วมประชุมอบรม ฝึกปฏิบัติการใช้คู่มือการปฏิบัติการนำเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศ และ ตัวชี้วัดสำหรับสื่อในการนำเสนอประเด็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (ภาคกลาง )  โดยมีเหล่าบรรดาตัวแทนจากภาคชุมชน  ประชาชน  องค์กรที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศ  สื่อมวลชนหลากหลายแขนง  เข้าร่วมในการประชุม    โดยได้รับเกียรติจาก คุณเจษฎา   แต้สมบัติ   ผู้อำนวยการเครือขจ่ายเพื่อกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน   และ คุณรณภูมิ  สามัคคีคารมย์  อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมเป็นวิทยากร

โดยมีการพูดคุยถึงที่มาและความสำคัญ ของโครงการกลไกเฝ้าระวังสื่อในการนำเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศ 4 ภาค   ซึ่งในการสัมมนาจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้  ความเข้าใจซึ่งกันและกันเกี่ยวกันประเด็นความหลากหลายทางเพศ ของสื่อวิทยุและโทรทัศน์และผู้บริโภคสื่อ   โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศที่เคารพ   และไม่ลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  ซึ่งในการจัดทำคู่มือเล่มนี้  จึงมีความเหมาะกับองค์กรสื่อมวลชน  ทั้งนี้เพื่อที่จะได้สร้างสรรค์เนื้อหาที่สร้างความรู้   ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นเพศภาวะเพศวิถี  และความหลากหลายทางเพศ    นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาสื่อมวลชนรุ่นใหม่ให้มีความรู้  ความเข้าใจประเด็นดังกล่าวมากขึ้น  สนับสนุนให้บุคลากรทีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  ประเด็นเพศภาวะเพศวิถี  และความหลากหลายทางเพศ    นอกจากนี้ทางด้านเครือข่ายผู้บริโภค  จะสามารถพัฒนาความคิดเชิงวิจารณ์และทักษะความรู้เท่าทันสื่อได้    อีกทั้งยังเป็นส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม  เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบการนำเสนอในเรื่องดังกล่าว.