PEA จัดระเบียบสาย และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้า

0
332

เมื่อ 1 ธันวาคม 60 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามแผนปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชลบุรี

ทั้งนี้ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสาร เป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน ยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็วโดยหน่วยงานในหน่วยงานหนึ่งเพียงสำพัง ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธีโดยการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำสายลงใต้ดินและการแก้ไขปัญหาสาบบนเสาไฟฟ้า แต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูงประกอบกับพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมาก การนำสายลงดินทำได้เพียงพื้นที่สำคัญๆ บางส่วนเท่านั้น โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดี่ยวกันทั้งประเทศ

สำหรับในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสานโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยราชการจังหวัดทั้ง 74 จังหวัด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสายและอุปกรณ์สื่อโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม ทั้งยังให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วย

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาระดับชาติปัญหาหนึ่ง  จึงต้องอาศัยความทุ่มเทในการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งส่วนราชการจังหวัดทั้ง 74 จังหวัด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยขอให้ความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ ตามแผนปฏิบัติการฯ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารที่มีอยู่บนเสาไฟฟ้าเป็นหลัก ซึ่งได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นี้ เป็นวันเริ่มต้นการดำเนินการ (Kick off) อย่างพร้อมเพรียงกันทั้ง 74 จังหวัด

สำหรับการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร ผมหวังว่าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในครั้งนี้ จะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของสายและอุปกรณ์สื่อสารเป็นอย่างดี สำหรับการลื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารทั้งส่วนที่ไม่ได้ใช้งานและส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาต และของให้ทุกหน่วยงานมุ่งมั่นดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดให้แล้วเสร็จสัมฤทธิ์ผลเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และขยายผลการดำเนินการในพื้นที่อื่นๆในปีต่อไป.