NBT World เตรียมเดินหน้าเข้าผังเคเบิ้ลท้องถิ่น ส่งเสริมข่าวสารที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ให้นักท่องเที่ยว นำร่องที่แรกในจังหวัดชลบุรี

0
131

เมื่อ 6 กันยายน 61 ที่โรงแรมการ์เด้นท์ซีวิว รีสอร์ท นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ NBT WORLD โดยมีเครือข่ายเคเบิ้ลที.วี.ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม

นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า เนื่องจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ได้เดินหน้าพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ และ สถานีโทรทัศน์อาเซียนขึ้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมหลายมิติ ทั้งทางด้านความั่นคง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิถีชีวิต การลงทุน  การศึกษา อีกทั้งยังเสนอความสัมพันธ์ชุมชนอาเซียนในประเทศไทย และใกล้เคียง พร้อม สื่อสารภาพลักษณ์  เชื่องโยงไทยกับนานาชาติ เสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของประเทศไทย และเป็นสื่อหลักของรัฐ ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ภาษาต่างประเทศ  และกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ สามารถเป็นแหล่งข่าวที่อ้างอิงได้ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

ดังนั้นเพื่อเป็นการเชื่อมต่อความร่วมมือ และความเป็นไปได้ในการนำรายการของทาง NBT WORLD ในการออกอากาศทางเคเบิ้ล ที.วี.ท้องถิ่น จึงได้มีการประชุมถึงความเป็นไปได้  แนวทางในการนำออกอากาศ  รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น โดยคาดว่าหากความร่วมมือสำเร็จ พื้นที่จังหวัดชลบุรีจะเป็นพื้นที่นำร่องในการประสานความร่วมมือ ในการนำรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ และ รายการภาคภาอังกฤษ ของ NBT WORLD ออกอากาศทางเคเบิ้ลท้องถิ่น พร้อมทั้งเตรียมแลกกิจกรรมของท้องถิ่น ส่งต่อรายงานยังสถานี NBT WORLD อีกด้วย

ปัจจุบัน NBT WORLD มีผังรายการออกอากาศมากมาย  อาทิ  รายการ THAILAND TODAY เป็นรายการสนทนาภาษาอังกฤษ  เน้นเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง มีผลกระทบ  และอยู่ในความสนใจของนานาชาติ รวมไปถึงประเด็นที่เป็นการขยายความนโยบายสำคัญของรัฐบาล  , รายการ THAILAND @ LARGE เป็นรายการสารคดี นำเสนอมิติใหม่ของวัฒนธรรมกากรท่องเที่ยวประเทศไทย  , รายการ SIAM STYLES เป็นรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับบุคคลต้นแบบ  สถานที่ท่องเที่ยวสุดมหัศจรรย์  ผลิตภัณฑ์ไทยแห่งยุคนวตกรรม จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย  และ รายการ ASEAN CONNECT เป็นรายการนำเสนอความเชื่อมโยงของประเทศสมาชิกอาเซียนในทุกมิติ  วิเคราะห์ถึงโอกาสและความท้าทายที่ประชาชนที่จะรับในทุกๆด้าน   โดยในครั้งนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อมองหาความเป็นไปได้ในเบื้องต้น  ก่อนที่จะมีการลงนามความร่วมมือกันในอนาคตต่อไป.