6 หน่วยกำลังรบกองทัพเรือ ร่วมสร้างมหากุศลถวาย ร.5 รำลึก 112 ปี วันกองทัพเรือ

0
103

เมื่อ 20 พฤศจิกายน 61 เนื่องในโอกาสครบรอบ 112 ปี วันกองทัพเรือ พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ มอบหมายให้ พลเรือโท ชาลี มนต์ไตรเวศย์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นำผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง และกำลังพลกองทัพเรือ จากหน่วยกำลังรบ 6 หน่วย ในพื้นที่สัตหีบ ร่วมประกอบพิธีทำบุญทางศาสนา และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 112 รูป ณ พุทธสถาน กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ ดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงวางรากฐานของกองทัพเรือ ให้ดำรงคงอยู่มาตราบจนทุกวันนี้

และในวันสำคัญนี้ กำลังพลทุกหน่วย ได้แถวรับฟังสารวันกองทัพเรือจาก พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ความว่า เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิม ธนบุรี นับเป็นจุดเริ่มต้นของการทหารเรือไทย ตามแบบตะวันตก ก่อกำเนิดเป็นกองทัพเรือที่ทันสมัย เข้มแข็ง และมีวิทยาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพเรือ ได้ทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตลอดจน ความมั่นคงของประเทศ และเหนือสิ่งอื่นใด คือ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพสักการะสูงสุดของปวงชนชาวไทย และรายงานตามโครงการพระราชดำริ รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ ซึ่งกองทัพเรือ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ความสำเร็จในผลงานที่ผ่านมา สามารถกล่าวได้ว่า กำลังพลของกองทัพเรือทุกคน ล้วนมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ส่งผลให้กองทัพเรือ ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะประชาชนว่า เป็นกองทัพเรือของประชาชน  โดยในปีนี้จะพยายามทุกวิถีทางในการพัฒนากองทัพเรือ ให้ทันสมัยและเข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านกำลังพล ซึ่งเป็นปัจจัยสูงสุดในการขับเคลื่อนและพัฒนากองทัพเรือ จึงจะดำเนินการทั้งด้านสวัสดิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล รวมถึงครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้ ให้หัวหน่วยทุกท่าน ได้เอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ตลอดจน ฝึกฝนให้กำลังพลมีขีดความสามารถสูงขึ้น มีกำลังใจที่เข้มแข็ง มีจริยธรรมคุณธรรมที่สูงส่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความวิริยะอุตสาหะ ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ.