โรงแรมสยามแอทสยาม พัทยา จัดการฝึกซ้อมอัคคีภัย เตรียมพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

0
317
โรงแรมสยามแอทสยาม พัทยา จัดฝึกซ้อมอัคคีภัยประจำปี เพื่อเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ
โรงแรมสยามแอทสยาม พัทยา จัดฝึกซ้อมอัคคีภัยประจำปี เพื่อเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ

เมื่อ 22 กันยายน 60 ที่ โรงแรมสยามแอทสยาม พัทยา ได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมอัคคีภัยประจำปี 2560 ทั้งมาตรการความปลอดภัย การซ้อมหลบหนีไฟ และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำโรงแรมแต่ละส่วน เพื่อลดความเสียหายและการสูญเสียชีวิตกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด

ทั้งนี้การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ ย่อมทำให้เกิดความเสียหายหลายด้าน เช่น มีผลกระทบต่ออาคารและสถานที่ , อุปกรณ์การผลิต,วัตถุดิบ , สินค้า, บุคลากร, สิ่งแวดล้อม รวมถึงภาพพจน์ของสถานประกอบการนั้นๆ ทำให้การผลิตหรือการประกอบธุรกิจหยุดชะงักได้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของนายจ้างและภาพพจน์โดยรวมของบริษัทฯได้ ซึ่งนายจ้างของแต่ละสถานประกอบการ ต้องดำเนินการเพื่อการป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ หรือการจัดการระงับเหตุเพลิงไหม้ในขั้นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงไหม้ลุกลามใหญ่โต ดังนั้นเรื่องการและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แต่เนื่องจากนายจ้างและลูกจ้างบางสถานประกอบการยังขาดความรู้ ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในส่วนของการรับผิดชอบในด้านการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในภาวะปกติเบื้องต้น การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การรณรงค์และการฝึกอบรม ซึ่งนายจ้างของสถานประกอบการทุกแห่ง จะต้องจัดให้ลูกจ้างมีการเข้าร่วมฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด

ในการนี้โรงแรมสยามแอทสยามพัทยา เป็นโรงแรกที่มีนักท่องเที่ยวเข้าพักจำนวนมาก มาตรฐานในส่วนของความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้อย่างเข้มงวดและไม่มีการตกเกณฑ์ สำหรับการซ้อมอัคคีภัยประจำปีนี้ ได้มีการทำการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย สายไฟ และระบบไฟฟ้า รวมทั้งการฝึกสอนและให้ความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับการหนีไฟ จากที่สูงลงที่ต่ำ  เรียนรู้การเอาตัวรอด ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับอัคคีภัยถังเคมีดับเพลิง แต่ละประเภท โดยวิทยากรจากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมืองพัทยา ได้อธิบายให้กับพนักงานของโรงแรมฯได้รับฟังทำความเข้าใจ ทั้งนี้ทางโรงแรมฯได้มีการซ้อมอัคคีภัย ปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อพนักงานและปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายของกระทรวงแรงงาน.

การฝึกซ้อมการอพยพจากที่สูง
การฝึกซ้อมการอพยพจากที่สูง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้

การตรวจเช็คแต่ละแผนก
การตรวจเช็คแต่ละแผนก
ซ้อมการใช้รถกระเช้าเข้าช่วยเหลือ
ซ้อมการใช้รถกระเช้าเข้าช่วยเหลือ