โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน เครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560

0
335

เมื่อ 30 มิถุนายน 60 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบประเกียรติบัตร ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน เครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานพัฒนาการจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศผลการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น 5 กิจกรรม ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น เพื่อสรรหาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับของชุมชน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลสิงห์ทองจากกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานให้สาธารณชนทราบ และจัดการความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการชุมชนดีเด่น

สำหรับกิจกรรมการคัดสรร 5 ประเภท ประกอบด้วย 1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด 2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น (ชาย-หญิง) ระดับจังหวัด3. กลุ่มหรือองค์กรชุมชน แกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด 4.ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด 5.ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างดีเด่น ระดับจังหวัดซึ่งผลการดำเนินการคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่หมู่บ้านพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่น และผู้นำ/กลุ่ม/องค์กรดีเด่นดังกล่าว ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภทแรก เป็นประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านขุนชำนาญ หมู่ที่ 2 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านแหลมเขา หมู่ที่ 3 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม

ประเภทที่สอง เป็นประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น ชายและหญิง ระดับจังหวัด 2 คน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายจิรพงศ์ เหลืองอ่อน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม และนางพรรณี มณีศรี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสุเทพ เอนกบริบูรณ์ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ และนางรัชดา กฤษฎาภิวัฒน์ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายอติพัชร อิ่มเอม ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี และนางสาววรินธร บุญเสมอ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง

ส่วนประเภทที่สาม เป็นประเภทกลุ่มหรือองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขุนชำนาญ หมู่ที่ 2 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองบก หมู่ที่ 2 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองข่า หมู่ที่ 11 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา

ส่วนประเภทที่สี่ เป็นประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม

และประเภทที่ห้า เป็นประเภทครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างดีเด่น ระดับจังหวัด

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธันยพร แซ่เจีย บ้านเลขที่ 501/3 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เอนกบริบูรณ์ บ้านเลขที่ 103/1 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสมพร ม่วงไหมทอง บ้านเลขที่ 115/15 หมู่ที่ 2 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ