โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ในรูปแบบรถไฟฟ้า

0
85

เมื่อ 16 ธันวาคม 62  เวลา 09.00 น. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยา ในรูปแบบรถไฟฟ้า (Tram Way) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายพงศ์ทวี เลิศปัญญาวิทย์ ผู้จัดโครงการฯ กล่าววัตถุประสงค์  ซึ่งมี นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประชาชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมแกรนด์คาริเบียน ชั้น 8 โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 59 เห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ให้เป็นเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต จากการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล และการลงทุนขนาดใหญ่ของภาคเอกชน จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนายังขาดทิศทางและการบูรณาการแผนที่มีประสิทธิภาพ เมืองส่วนใหญ่เติบโตไปตามธรรมชาติ การใช้ที่ดินมีความหนาแน่น เฉพาะพื้นที่สองข้างทางขาดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างงานกับที่อยู่อาศัย เช่นระบบการเดินทางและการขนส่งสินค้า ซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ยังคงเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะมีพื้นที่บริการอยู่อย่างจำกัด และไม่ได้มาตรฐาน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พื้นที่ชั้นในและพื้นที่ย่านชานเมืองเกิดปัญหาการจราจรคับคั่ง ส่วนการขนส่งสินค้า ยังคงพึ่งพาระบบการขนส่งทางถนนเป็นหลัก เป็นการเพิ่มปริมาณความแออัดการสัญจรบนถนนมากขึ้นไปอีก ในขณะที่ความสามารถการรองรับของถนนมีอยู่อย่างจำกัด ทั้งนี้ไม่นับรวมปัญหาด้านมลภาวะอากาศ อุบัติเหตุ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น

เมืองพัทยา จึงดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสมออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยา ในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนำเสนอโครงการ เพื่อจัดหางบประมาณการก่อสร้างหรือในการร่วมลงทุนกับเอกชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนำเสนอโครงการจัดหางบประมาณการก่อสร้าง หรือในการร่วมลงทุนกับเอกชน ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน หรือเอกชนผู้ลงทุน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายในเขตพื้นที่เมืองพัทยา และเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดการเชื่อมต่อในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบกรอกรายละเอียดของโครงการนำร่องของระบบขนส่งสาธารณะในรูปภาพรถไฟฟ้ารางเบา หรือระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นที่มีประสิทธิภาพในเส้นทางที่มีลำดับความสำคัญสูงสุด

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินโครงการฯ โดยได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ขึ้นในครั้งนี้  ซึ่งภายในงานมีการบรรยายสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานของโครงการฯ จากนายกฤษฎา พลทรัพย์ สถาปนิก การชี้แจงขอบเขตการดำเนินงานด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากนายประพัตร์ กรังพานิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และขอบเขตดำเนินงานการส่วนร่วมของประชาชน จากนางสาวมนชนก วิทรมะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ปิดท้ายด้วยการตอบข้อซักถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับในครั้งนี้นำเสนอตามขั้นตอนต่อไป.